Görme Engelliler

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALİLİYE HALK EĞİTİM MERKEZİ UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİ ALIMI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALİLİYE HALK EĞİTİM MERKEZİ EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖREV YAPACAK ÜCRETLİ UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİ ALIMI

Başvuru Şartları:

(HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE TEBLİĞLER DERGİSİ 2011/2645)

MADDE 9- (4) Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,

b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

 

Başvuru Tarihi: 01/09/2015- 11/09/2015 Tarihleri arasında

Başvuru Yeri: Haliliye Halk Eğitim Merkezine (şahsın kendisi)

Başvuru Evrakları:

1-      Başvuru Formu (Halk Eğitim Merkezi Danışmadan veya internet sitesinden alınabilir.)

2-      Diploma, Usta Öğreticilik belgesi (Daha önce çalışanlar çalıştıklarına dair belge)

3-      Sabıka Kaydı

4-      Fotoğraf (2 Adet )

5-      Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden)

6-      Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge ( Tecil veya Terhis )

7-      Nüfus cüzdan fotokopisi

 

NOT: Başvuru evraklarının mavi dosya içerisinde evrak kayda teslim edilmesi gerekir. Daha önce çalışan ve halihazırda devam eden ustaöğreticilerde başvuracaklardır.

Görevlendirmede Öncelik Sıralaması

1-     Alanında Eğitim Fakültesi Mezunu Olmak

2-     Yurtiçindeki yüksek Öğretim Kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca Denkliği Kabul edilmek kaydı ile Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarında sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak

3-     Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak

4-     Orta öğretim kurumlarından mezun olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak

5-     En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesine sahip olmak

6-     Geleneksel sanatların yaşatılması amaçlı kurslarda cevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârlardan azami ölçüde yararlanılır.

7-     Aile Eğitimi Kurslarında uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerini başarı ile  tamamlayıp belge sahibi olma şartı aranır.

8-     ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasında komisyon marifetiyle seçme işlemi kura ile yapılır.
  Beğen | 0  kişi beğendi